Undulaattien kasvatus ja jalostus

Kun haluat jalostaa terveitä, elinvoimaisia ja perimältään monimuotoisia lintuja, sinun tulisi ottaa huomioon muutamia asioita valitsessa lintuparia pesitykseen. Huomioitavia tekijöitä ovat linnun:

 • terveys
 • väritys
 • sukulaisuus
 • ruumiinrakenne
 • luonne

Olen koonnut tähän joitain omia havaintoja ja mielipiteitä undulaattien kasvatusta ja jalostusta koskien.

Variaatioiden kirjavuus

Undulaatteja on eläinkaupoissa ja kasvattajilla tarjolla monilla erilasilla kuvioinneilla, värityksillä sekä koko ja ruumiinrakenne eroilla, joten valikoimaa on valtavasti. Kun englantilaisissa pyritään yksiselitteisesti lisäämään lintujen pörheyttä ja kokoa, on lemmikkiundulaateissa enemmän vapautta keskittyä jalostamaan esimerkiksi jotain tiettyä ruumiinrakenteen piirrettä kesyyden ohella. Mielestäni jokaisen pitäisikin miettiä, mihin jalostuksellaan pyrkii ja keskittyä hankkimaan vain yksilöitä, jotka auttavat päämäärään pääsemisessä. Kuinka pörheitä lintuja haluat, minkä kokoisia, mallisia, värisiä? Kaikkia näitä kysymyksiä olisi alkuun hyvä pohtia.

Terveys

Pesitettävien lintujen tulisi olla siinä määrin terveitä, etteivät ne nypi höyheniään, esiinny nokan liikakasvua, kasvaimia tai muita sairauksia. Alttius näihin kaikkiin sairauksiin on osin perintötekijöistä riippuvainen, siksi terveen poikasen saamiseksi, sairaita lintuja ei tulisi käyttää jalostuksessa. Herkkyys lihavuuteen ja toisaalta solakkuuteen näyttäisi omien pesintöjen tuloksissa olevan myös riippuvainen perintötekijöistä. Tämän takia en pesitä tukevia lintuja keskenään, vaan ennemin hieman tukevan hyvin solakan kanssa saadakseni poikasissa ilmenemään näiden jonkinlainen välimuoto. Paras olisi kuitenkin valita ruumiinrakenteeltaan sopusuhtaiset yksilöt pesitykseen. Olisi myös hyvä tarkistaa, ettei kummallakaan pesimään laitetulla linnulla ilmene kalkkijalkapunkkia jaloissa tai nokassa. Hoitamattomana tämä loinen leviää lähes varmasti myös poikasiin ja siksi se olisi hyvä hoitaa pois ennen pesintää. Jotta voisit välttää jonkin sairauden ilmenemisen poikasessa, olisi hyvä tuntea linnun sukua, mitä sairauksia suvussa on ilmennyt. Jos molemmilla linnuilla, joita aiot pesittää, on ilmennyt jossain suvun haarassa jokin sairaus, saattaa se periytyä pahimmassa tapauksessa poikaselle. Mitä useamman sukupolven takana sairaus on ilmennyt sitä pienempi todennäköisyys sen ilmeneminen poikasessa on, mutta mahdollisuus ilmenemiseen on kuitenkin olemassa. Liian läheistä sukua olevien lintujen jälkeläisillä, kuten sisaruksilla tai puolisisaruksilla, saattaa herkästi ilmetä sairauksia tai epämuodostumia.

Väritys

Värityksissä huomioitavia asioita on useitakin, mutta tässä muutamia seikkoja. Tutustu värimuunoksiin tarkemmin niiden omilla sivuilla, jotka löytyvät Värimuunnokset -sivulta. Saman väristen lintujen risteytysjohtaa monien lähteiden mukaan useamman sukupolven aikana värin ja kuvioiden haalenemiseen sekä vähenemiseen. Edelliseen väitteeseen kuuluvat kaikki muunnokset kaneleista, opaaleista, spangleista ja harmaasiivistä lähtien.

Resessiivisten risteytys

Fenotyypiltään resessiivisten värien yhdistämistä keskenään ei suositella perimän yksipuolistumisen ja koon pienentymisen takia. Esimerkiksi kahta resessiivistä kirjavaa tai kahta eri harmaasiipi alleelista lintua ei kannattaisi risteyttää keskenään, saadaksesi kyseisen resessiivisen ominaisuuden ilmenemään poikasissa. Tämän sijaan tulisi valita mieluiten fenotyypiltään jotain resessiivistä ominaisuutta ilmentävän kumppaniksi yksilö, joka kantaa perimässään piilevänä samaa resessiivistä ominaisuutta; toisin sanoen resessiivisen ominaisuuden suhteen homo- ja heterotsygootit yksilöt. Poikkeuksena voisi kuitenkin mainita clearwingin, jonka kuvio tummenee, mikäli se periytyy poikaselle mustakuvioiselta ei-clearwing vanhemmalta.

Harmaasiipi ja kaneli

Harmaasiipisyyttä ja kanelia ei kannata yhdistää keskenään, sillä tällaisen tuloksena saadaan näiden kahden välimuoto, jossa kuvion väri on enimmäkseen harmaa, mutta ruskeasävyinen. Tällainen yhdistelmä on suttuisennäköinen eikä muistuta kumpaakaan mutaatiota.

Harmaa

Harmaan on todettu lisäävän höyhenten pörheyttä ja näin kasvattavan linnun kokoa. Harmaa tekee värityksestä myös hieman mattamaisen. Harmaata suositaan mm. koon kasvattamisen takia paljon englantilaisten näyttelylintujen kasvatuksessa.

Violetti

Violetin on todettu voimistavan väriä ja antavan siihen syvyyttä. Vihreässä linjassa violetti voi ilmetä sinertävänä värityksenä takapuolen ja jalokojen seudulla, mikä voi olla suttuisen näköistä.

Kirjavat ja spangle

Jos halutaan poikasille kuviot selkeästi esille, kannattaa välttää kirjavia ja spangleja, sillä nämä vähentävät kuvioiden esiintymistä. Monissa pesinnöissä olen myös todennut toisten kasvattajien kanssa, että spangle tuntuu periytyvän todella voimakkaasti, joten jos vain toinen vanhemmista on spangle, poikasissa spangleja esiintyy varmasti ja useampi.

Sukulaisuus

Sukulaisuuksien tuntemiseksi olisi hyvä, jos jokainen poikasen myyvä henkilö pystyisi kertomaan mahdollisimman tarkasti, mistä linnut ovat peräisin sekä näiden esivanhemmista. Lintuja, jotka ovat jollain lailla sukua toisilleen ei pidä pesittämää keskenään. Eläinkaupasta henkilö saattaa ostaa koiraan ja naaraan, jotka saattavatkin olla sukua toisilleen. Näiden risteytyksen tuloksena saadaan poikasia joilla on korkea sukusiitosprosentti.

 • Sisäsiitosuus
  Sisäsiittoisuudesta puhutaan, kun paritettavat eläimet ovat serkuksia (> 6,25%) tai sitä läheisempää sukua keskenään. Sukusiitosaste kuvaa linnulle esivanhemmilta periytyvien geenien samanlaisten alleelien periytymisen todennäköisyyttä, jolloin lintu olisi siis alleelien suhteen homotsygootti. Näin mm. esivanhempien kantama perinnöllinen sairaus voi tulla poikasissa näkyviin. Sisäsiitoksen myötä alleeliltaan samanlaisten parien eli homotsygotia, lisääntyy ja perimän monipuolisuus eli heterotsygotia vähenee. Sisäsiittoisuus vaikuttaa heikentävästi mm. immuniteettiin, elinikään ja lisääntymiseen sekä voi tuoda esille poikasissa epämuodostumia tai herkkyyttä saada kasvaimia.
 • Perimän monipuolisuus
  Undulaattikannan perimän monipuolisuuden säilymiseksi tulisi välttää sukulaisten risteyttämistä keskenään ja ottaa vaikka parveen joku ulkomaantuonti tuomaan parveen geneettistä vaihtelua.

Ruumiinrakenne

Undulaatteja löytyy monenlaisilla ruumiinrakenteilla pieniä, pitkiä, solakoita, tukevia, pörheämpiä ja lähempänä alkuperäistä australialaista muotoa sekä kaikkia tältä väliltä. Muita periytyviä ominaisuuksia ovat mm. silmien koko, pään muoto ja koko, pyrstön pituus, höyhenten pituus, siipien pituus, jalkojen väri ym. Höyhenten pituudessa ja määrässä olen huomannut joidenkin aussi parien saavan jopa poikasia, joilla pään höyhenet muistuttavat hieman pörheyden suhteen englantilaisia. Moniin edellä mainittuihin ominaisuuksiin vaikuttavat monta tekijää yhdessä (ne ovat siis polygeenisiä ominaisuuksia) ja siksi ns. keskikokoiselta parilta voi tulla koon puolesta niin itseään kookkaampia kuin itseään pienempiä jälkeläisiä, suuremmalla todennäköisyydellä poikaset ovat kuitenkin vanhempiensa keskikokoa. Kokoa ei uskeinkaan näe heti poikasista, vaan vasta aikuisiässä.

Vieressä havainnekuva poikasten koko erosta pituuden ja höyhenten pörheyden suhteen. Vanhemmilla on engantilaisia ja australialaisia esivanhempia.

Luonne

Linnun temperamentti ja kesyys ovat osin perintötekijöistä riippuvaisia, mutta näihin pitäisi huomioida myös ympäristön vaikutus. Poikasissa näkyy usein myös samantapaista käyttäytymistä kuin jommassa kummassa vanhemmassa.